जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने प्रयोजनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

 

थप जानकारीको लागि:

नयाँ फाराममा जानको लागि         : http://mofald.gov.np/ne/node/8314

स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको  सूचना –    http://mofald.gov.np/ne/node/8096

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ –                http://mofald.gov.np/ne/node/8097

 

Skip to toolbar