स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने प्रयोजनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा

 

थप जानकारीको लागि:

नयाँ फाराममा जानको लागि         : http://mofald.gov.np/ne/node/8314

स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको  सूचना –    http://mofald.gov.np/ne/node/8096

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ –                http://mofald.gov.np/ne/node/8097

 

Skip to toolbar