जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धमा

श्री जिल्ला स्तरमा नरहने कार्यालय, निकाय, बिकास समिति,

सबै, लमजुङ ।

बिषय: सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धमा ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ५८५३, मिति २०७४।१२।२३ को पत्रानुसार गठित सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धी जिल्लास्तरीय उपसमितिको मिति २०७४।१२।२७ गतेको बैठकको निर्णायानुसार तहाँ कार्यालयमा मौज्दात रहेका जिन्सी तथा चल अचल सम्पत्ति र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण संलग्न ढाँचामा तयार गरी ७ (सात) दिन भित्रमा तयार गरी यस कार्यालयमा उपलब्ध गर्राई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ । साथै, बैठकको निर्णयको फोटोकपी यसैसाथ संलग्न छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी

जिससको कार्यालय, लमजुङ

मिति २०७४।१२।२८

यस कार्यालयको Email Address: info.ddclamjung@gmail.com

सम्पर्क ब्यक्ति: सुशिला श्रेष्ठ, कम्प्यूटर अधिकृत (९८४६०७४५३३)

Skip to toolbar