सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धमा

श्री जिल्ला स्तरमा नरहने कार्यालय, निकाय, बिकास समिति,

सबै, लमजुङ ।

बिषय: सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धमा ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ५८५३, मिति २०७४।१२।२३ को पत्रानुसार गठित सम्पत्ति स्थानान्तरण सम्बन्धी जिल्लास्तरीय उपसमितिको मिति २०७४।१२।२७ गतेको बैठकको निर्णायानुसार तहाँ कार्यालयमा मौज्दात रहेका जिन्सी तथा चल अचल सम्पत्ति र बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण संलग्न ढाँचामा तयार गरी ७ (सात) दिन भित्रमा तयार गरी यस कार्यालयमा उपलब्ध गर्राई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ । साथै, बैठकको निर्णयको फोटोकपी यसैसाथ संलग्न छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी

जिससको कार्यालय, लमजुङ

मिति २०७४।१२।२८

यस कार्यालयको Email Address: info.ddclamjung@gmail.com

सम्पर्क ब्यक्ति: सुशिला श्रेष्ठ, कम्प्यूटर अधिकृत (९८४६०७४५३३)

Skip to toolbar