सूचना तथा समाचार


स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

स्थानीय तह अनुसार केन्द्र बाट आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लागि सोझै रकम प्रत्यायोजन भएको सन्दर्भमा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/१४ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०७/१९ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/०७ गते सम्मको अवस्था र अपडेटभूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०७/१९ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०३/०४ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०२/२९ गते सम्मको अवस्था र अपडेट | यो कार्यमा सहयोगी...
थप पढ्नुहोस ...भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अपडेट

भूकम्पीय आवास पुन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुंग जिल्लाको आज मिति २०७४/०२/२८ गते सम्मको अवस्था र अपडेट ||फर्निचर सामग्री लिन आउने बारे अत्यन्त जरुरि सूचना

तल उल्लेखित समूह हरु लाइ येथासिघ्र जिल्ला समन्वय समितिको जिन्सी साखा मा सम्पर्क गरि फर्निचर को सामग्री हरु बुझिदिनुहुन सुचित...
थप पढ्नुहोस ...बिशेस सूचना- सूचना प्रकासन प्रशारण नगरिदिनु हुन बारे

उपरोक्त सम्बन्धमा आज २०७४/०२/२४ मा जिल्ला समन्वय समिति को कार्यालय बाट उपलब्ध गराइएको ढुंगा गिट्टी बालुवा को सिलबन्दी दरभाउ पत्र...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar