सूचना तथा समाचार


जिल्ला स्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा गोष्ठी 2072-73

  प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लामा सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आ.व. २०७१।७२ मा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको जिल्लास्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक कार्यतालिका आ.व. २०७२/७३

बार्षिक कार्यतालिका (Annual Work Plan of DDC Lamjung) आ.व. २०७२/७३ क्र.स. कार्यक्रमको विवरण मिति स्थान १ बाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन तयार...
थप पढ्नुहोस ...श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०४/०८ )

लमजुङ जिल्ला बिकास समितिको पुरानो वेभसाईट बन्द भई नयाँ वेभसाईट www.ddclamjung.gov.np भर्खर मात्र संचालनमा आएको छ । यसमा नया Document...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar