सूचना तथा समाचार


सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सूचना ।   सूचना ।।    सूचना ।।। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने...
थप पढ्नुहोस ...श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना 2072-73

श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०४/०८ आ.व. २०७२/७३ को...
थप पढ्नुहोस ...गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्बन्धी सूचना 2072-73

गाविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्बन्धी सूचना गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि २०६६ (संशोधन र...
थप पढ्नुहोस ...सूचिकृत सम्बन्धी सूचना 2072-73

सूचिकृत सम्बन्धी सूचना   जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय, लमजुङबाट आ.व. २०७२।७३ को लागि तपसील बमोजिम विभिन्न सामान तथा सेवाहरु आपुर्तिका...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला स्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा गोष्ठी 2072-73

  प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लामा सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आ.व. २०७१।७२ मा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरुको जिल्लास्तरीय वाषिर्क प्रगति समीक्षा...
थप पढ्नुहोस ...बार्षिक कार्यतालिका आ.व. २०७२/७३

बार्षिक कार्यतालिका (Annual Work Plan of DDC Lamjung) आ.व. २०७२/७३ क्र.स. कार्यक्रमको विवरण मिति स्थान १ बाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन तयार...
थप पढ्नुहोस ...श्रोत उपयोग (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा) विक्री/निकासी कर उठाउने ठेक्का बस्दोवस्त सम्बन्धी सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०४/०८ )

लमजुङ जिल्ला बिकास समितिको पुरानो वेभसाईट बन्द भई नयाँ वेभसाईट www.ddclamjung.gov.np भर्खर मात्र संचालनमा आएको छ । यसमा नया Document...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar