सूचना तथा समाचार


जिल्ला सभामा उपस्थित भई दिनुहुन ।

श्री प्रमुख/उपप्रमुख, बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ । श्री अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।
बिबरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ । श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा

श्री दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।  तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ । श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।निजि आवास पुन निर्माण अपडेट

जिल्लामा आज मिति २०७५/३/१८ गते सम्मको निजि आवास पुन निर्माण तर्फको अबस्था Skip to toolbar