जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

जिल्ला परिषदका निर्णयहरुजिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७२

जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७२जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७१

जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७१जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७०

जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०७०जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०६९

जिल्ला परिषदका निर्णयहरु २०६९Skip to toolbar