अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला दर रेट २०७४/७५ , २०७४/५/१२ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दर रेट प्रकाशन
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन , , २०७४-२-१५ सूचना तथा कम्प्युटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिसस लमजुङको आ ब ०७२/७३ को GESI परिक्षण प्रतिबेदन
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई) विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन (पहिलो पटक को ७ इकाई)
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लमजुङ जिल्ला पुनसंरचना सम्बन्धि केन्द्र मा बुझाईएको प्रतिबेदन
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२ २०७२-०५-16 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस समिक्क्षा २०७१/७२
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ २०७३-०७ -२९ सूचना तथा कम्पुटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आब २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७३/७४ 
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन_२०७३|७४ , २०७३।०८।०४ कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
जिबिस समीक्षा २०७२-७३ , २०७३-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिबिस समीक्षा २०७२-७३
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३ २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अान्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-७३
जिल्ला दररेट २०७३-७४ २०७३-०५-०८ सूचना तथा कम्प्यूटर शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७३-७४
MC गाबिस २०७१-७२ सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०७१-७२
MC गाबिस २०६९-७० सूचना तथा कम्प्यूटर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०६९-७०
जिल्ला दररेट २०७२-७३ सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७२-७३
जिल्ला दररेट २०७१-७२ सुचना प्रकासन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला दररेट २०७१-७२
MC गाबिस २०७०-७१ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MC गाबिस २०७०-७१
MCPM जिबिस २०७१-७२ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०७१-७२
MCPM जिबिस २०७०-७१ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०७०-७१
MCPM जिबिस २०६९-७० सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६९-७०
MCPM जिबिस २०६८-६९ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६८-६९
MCPM जिबिस २०६७-६८ सुचना प्रकाशन तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM जिबिस २०६७-६८

Skip to toolbar