स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

स्थानीय तह अनुसार केन्द्र बाट आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को लागि सोझै रकम प्रत्यायोजन भएको सन्दर्भमा योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण कसरी गर्ने बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको हलमा २०७४/३/१७ गते राखिएको हुदा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध छ |

Skip to toolbar