दोर्सो जिल्ला सभामा उपस्थित भई दिनुहुन ।

Skip to toolbar