।। नगर/गाउँ सभामा पेश भएको बजेट विवरण सम्बन्धमा ।।

Skip to toolbar