उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै ।

Skip to toolbar