निजी आवास पुनर्निर्माण अपडेट

२०७२ सालको भूकम्प पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्बन्धी निजी आवास अनुदान वितरण (किस्ता) सम्बन्धी स्थानीय तह अनुसार २०७५ भाद्र मसान्त सम्मको प्रगति विवरण यस प्रकार छ |

गापा/नपा                   पहिलो किस्ता          दोस्रो किस्ता              तेश्रो किस्ता

दुधपोखरी                   २१८०                          १२५९                         ५९

मर्स्यान्ग्दी                      ८७१                            १९८                        ११८

क्व्होलासोथार                २६८                            ४७                           २२

दोर्दी                              २२०४                           ३७६                         ८

बेसीशहर                       १२३९                            ३७७                      १५१

सुन्दरबजार नपा            २११७                              ८९४                       ०

राइनास                         २९१२                             ९९४                     १

मध्यनेपाल                      १४८२                            ४८२                      ४५ 

जम्मा                               १३२३३                         ४६२७                     ४०४

 

Skip to toolbar