आवास पुन निर्माण अपडेट

लमजुंग जिल्लाको हाल सम्म (2075/1/7) को आवास पुन निर्माण सम्बन्धी अपडेट

  • कुल लाभग्राही १३९५९
  • सम्झौता सम्पन्न १३१७६
  • प्र किस्ता वितरण १३१०१
  • दोश्रो किस्ता १०५९

Skip to toolbar