प्रबलिकरणमा परेका लाभग्राहीहरुको नामावली

२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प मा परि घरमा क्षति पुगेको तर मर्मत सम्भार/ प्रबलिकरण  (Retrofitting) गरि बस्न योग्य भनि प्राबिधिकहरुले सिफारिस गरे अनुरुप राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण बाट प्रमाणित भइ प्राप्त ५३९ घरहरुको सुची यस प्रकार रहेको छ | 

Skip to toolbar