बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै ।

Skip to toolbar