बिबरण उपलब्ध गराईदिने; असार मसान्तबाट कार्यक्रम संचालन नहुने सरकारी कार्यालयहरु सबै ।

असार मसान्तबाट कार्यक्रम संचालन नहुने सरकारी कार्यालयहरु सबै ।

यसै ब्यहोराको पत्र मिति २०७५।०३।०५ गते नै सबै कार्यालयहरुलाई पठाई सकिएको छ । ईकपी र हार्डकपी दुबैमा बिबरण उपलब्ध गराईदिनुहुन ।

 

Skip to toolbar