जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

कार्यालयको शाखागत कार्य विवरण

विवरण

 रिसेप्सन

कार्य विवरण

क्र.सं. विवरण कैफियत
टेलिफोन रिसिभ गरी सम्बन्धित शाखामा ट्रान्सफर गर्ने ।
बिभिन्न संघसंस्था, कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रमुख ब्यक्तिहरु र सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सर्म्पर्क नं. अद्यावधिक गर्ने ।
कार्यालयमा दर्ता गरिने र्सवसाधारणका निवेदनहरुमा कार्यालयको तर्फाट सहयोग गर्ने ।
कार्यालयको सोधपुछ कक्षको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने ।
कार्यालयलाई आवश्यक परेमा अन्य शाखाको पनि काम गर्ने ।
समय-समयमा कार्यालयद्वारा तोकिएको ओहोदासँग सम्बन्धित यस्तै खालका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा आफ्नो जिम्माको काम नरोकिने व्यवस्था मिलाउन कार्यालय प्रमुखबाट निर्दिष्ट ब्यक्तिलाई जिम्मा दिने ।
कार्यालय समयमा कार्यालय हाता वाहिर जानु परेमा स्था.वि.अ. वा यो.अ. तथा प्र.अ.को अनुमति लिई लगबुकमा जनाई जाने ।

Skip to toolbar