अनुदान सम्झौताका क्रममा देखिने समस्या समधानका लागि सहयोगी जानकारी व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्पन्न भूकम्प प्रभावित लाभग्राही हरुको अनुदान सम्झौता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना निजि आवास पुन निर्माणको अनुदान सम्झौताको लागि आबस्यक जानकारी निजि आवास पुन निर्माण सम्बन्धी लाभग्राहीको नामावली पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम को अनुगमन सम्पन्न अनुदान वितरण संबन्धी बैकहरुको कार्यक्षेत्र तोकिएको सम्बन्धमा | लाभग्राहीमा परेका घरधनी हरुको विवरण लमजुंग जिल्ला पुन संरचना सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकासित गाउपालिका र नगरपालिकाहरु योजना सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना

ईलाका गोष्ठी

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लागि कार्य-तालिका (आ.व. २०७३-७४ )

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकताका आधारहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकीकरण फाराम (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लगानीका  क्षेत्रहरु (आ.व. २०७३-७४)

 

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (SectorWise)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (IlakaWise)इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७२-७३)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७१-७२)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७०-७१)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०६९-७०)हालसम्म सम्पन्न भएका इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीका योजनाहरुको संख्यात्मक बिबरण


Skip to toolbar