जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

ईलाका गोष्ठी

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लागि कार्य-तालिका (आ.व. २०७३-७४ )

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकताका आधारहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्राथमिकीकरण फाराम (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको लगानीका  क्षेत्रहरु (आ.व. २०७३-७४)

 

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७३-७४)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (SectorWise)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु आ.व. २०७३-७४  (IlakaWise)इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७२-७३)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७१-७२)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०७०-७१)

इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भई आएका योजनाहरु (आ.व. २०६९-७०)हालसम्म सम्पन्न भएका इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीका योजनाहरुको संख्यात्मक बिबरण


Skip to toolbar