जिल्ला भित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुखहरुको बिबरण संबिधान दिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने वारे । संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा (स्थानीय तहहरु सबै) संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी बैठकमा उपस्थित हुने वारे (सरकारी कार्यालय सबै, पत्रकार महासंघ) अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी हुुने । (स्थानीय तहहरु सबै) बैठकमा उपस्थित हुने वारे । गाउँ/नगरपालिका सबै । उपस्थित हुने वारे । गाउँपालिका/नगरपालिका सबै । बिद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा- गाउँपालिका।नगरपालिका, सबै ।

आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

आ.व. २०७०/७१ मा जिल्ला विकास समितिले लगाउने आन्तरिक करको दररेटहरु

 

क्र.सं. नाम इकाई मूल्य रु.
पूर्वाधार उपयोग कर
पटके सवारी कर
निजी तथा भाडाका बस, ट्रक प्रति टि्रप २५
मिनीबस तथा ट्याक्टर ,, १५
निजी तथा भाडाका जीप, कार र टेम्पो ,, १०
पावर टे्रलर ,,
जिल्ला निकासी कर
बाँस प्रति वटा ।५०
काठ (शिशौ र शाल) प्रति ट्रक ३००
अन्य काठ (कू-काठ) प्रति ट्रक २००
विक्री कर
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडा प्रति क्यूफिट
जडिवुुटी निकासी कर तोकिए वमोजिम
अन्य शुल्क तथा दस्तुरहरु
सेवा शुल्क
जग्गाधनी प्रमाण पर्ुजा प्रति गोटा २०
कोष प्रमाणित दस्तुर प्रति २५
राहदानी फाराम र भरेको सेवाशुल्क प्रति १००
अन्य सिफारिस दस्तुर प्रति ५०
गैसस तथा खानेपानी सिफारिस दस्तुर
क) नयाँ दर्ता प्रतिवर्षो ६००
ख) नविकरण दस्तुर २००
ग) समय नाघी आएकालाई थप रु. १००
घ) खानेपानी मुहान दर्ता ६००
ङ) प्रमाण पत्र वापत १२५
ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र दस्तुर
नविकरण २५००
नयाँ दर्ता ७०००
नविकरण विलम्व दस्तुर थप २५००
इजाजत प्रमाण पत्रको नामसारी १०००
स्रोत नक्सा
क) गाविसको सादा नक्सा प्रति कपि २५
ख) गाविसको स्रोत नक्सा ५०
घ) जिल्लाको सादा नक्सा ५०
ङ) जिल्लाको स्रोत नक्सा १००
च) रङ्गनि तथा धेरै स्रोतहरु खुलाउनु परेमा थप १००
हल भाडा/क्यान्टिन भाडा
ठूलो हल प्रति दिन
१) राजनीतिक दल, भातृ संगठन, पत्रकार र सरकारी कार्यलय १०००
२) अन्य संघसंस्था २५००
३) सांस्कृतिक कार्यक्रम ५०००
खानपिन सहितको कार्यक्रमको हकमा थप रु. ५००।- धरौटी लिइनेछ र सरसफाई गरेपछि उक्त रकम फिर्ता दिइनेछ ।)
सानो हल प्रति दिन
१) राजनीतिक दल, भातृ संगठन, पत्राकार र सरकारी कार्यालय ५००
-२) अन्य संघसंस्था ८००
क्यान्टिन भाडा प्रति महिना २५००
जिल्लाबाट निकासी हुने जडीबुटी तथा अलैंचीको जिल्ला निकासी करको दर
आ.व. २०६८।६९ को दरलाई नै आगामी आ.व. २०७०।७१ मा समेत यथावत कायम गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
दैवप्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकम
गैसस तथा खानेपानी सिफारिस दस्तुरमा १००
ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र दर्ता दस्तुरमा १०००
ठेक्का इजाजत प्रमाण पत्र नविकरण दस्तुरमा ५००

Skip to toolbar