अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी उपस्थित गराई दिने- गाउपालिका/नगरपालिका सबै ।

श्री बेसीशहर/सुन्दरवजार/राईनास/मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।

श्री क्व्होलासोथार/मर्स्याङदी/दोर्दी/दुधपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय, लमजुङ ।

विषय: अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी उपस्थित गराई दिने बारे ।

Skip to toolbar